گفتگو - خلاقیت و نوآوری
بخش: گفتگوها
مدت: 00:30:24
تاریخ: دوشنبه, 23 شهریور 1394
2015-09-14
گفتگوی دکتر معین افنانی با فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناختی و تربیتی، پیرامون نقش خلاقیت در پویائی تمدن. چگونه میتوان خلاق بود؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 شهریور - 9/12...