مهارتهای زندگی‌ - فصل ششم قسمت سوم
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:04:57
تاریخ: سه شنبه, 31 شهریور 1394
2015-09-22
این قسمت حول رابطه بین فرد و جامعه می چرخه و به اهمیت فهم و درک متقابل برای ساختن جامعه ای موفق می پردازه
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 شهریور - 9/19...