بازتاب - جنگ-2
بخش: گفتگوها
مدت: 00:31:50
تاریخ: سه شنبه, 14 مهر 1394
2015-10-06
آيا جنگ به عنوان آخرين راه حل براي دفاع از جان ، مال و سرزمين هم امر ناپسنديست؟ آيا جنگ فقط آنجا كه به خونريزی و كشتار ميرسد تقبيح ميشود؟ آيا جنگ سرد، جنگ های تبليغاتی اقتصادی ومنازعات ديپلماتيك و ... هم مشمول همين تقبيح ميشوند؟ در الگوی پيشنهادی ديانت بهايی در نظام بين المللی جايگاه جنگ چيست؟در بازتاب این هفته شاهرخ کوهستانی با حضور دکتر بهروز ثابت استاد دانشگاه و کاوه کنعانی دانش آموخته ی جامعه شناسی از دانشگاه بهایی به مرور این مسائل خواهد پرداخت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11مهر - 10/3...