گزارش
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:10:14
تاریخ: سه شنبه, 14 مهر 1394
2015-10-06
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت: تغییرات محیط زیست و آینده بشری.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11مهر - 10/3...