مهارتهای زندگی- فصل ششم- قسمت پنجم
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:04:51
تاریخ: سه شنبه, 14 مهر 1394
2015-10-06
لیلا در مورد نقاط قوت و ضعف خودش در رابطه با خدمت به جامعه صحبت می کنه
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11مهر - 10/3...