گفتگو - هوشنگ سیحون
بخش: گفتگوها
مدت: 00:30:43
تاریخ: چهارشنبه, 06 آبان 1394
2015-10-28
مهندس حسین امانت، طراح و معمار، در گفت و گو با دکتر معین افنانی از خاطرات خود با مهندس سیحون صحبت میکند و شما را با زندگی و آثار او آشنا میسازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 آبان - 10/24...