موسیقی - هموطن شکر و سپاس
بخش: موسیقی
مدت: 00:00:00
تاریخ: دوشنبه, 11 آبان 1394
2015-11-02
نماهنگی به جهت قدردانی از هموطنانی که در حمایت از حقوق انسانی هموطنان بهایی خود سکوت 160 ساله را شکستند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 آبان - 11/02...