گفتگو - بهائیان و سیاست
بخش: گفتگوها
مدت: 00:30:08
تاریخ: سه شنبه, 19 آبان 1394
2015-11-10
آیا بهائیان سیاسی هستند؟ برای بررسی این پرسش گفت و گوی دکتر معین افنانی با دکتر محمد قاسم بیات، پژوهشگر دینی، را ببینید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 آبان - 11/09...