دورهمی - محیط زیست
بخش: برنامه های جوانان
مدت: 00:16:36
تاریخ: سه شنبه, 26 آبان 1394
2015-11-17
دورهمی برنامه است که در آن گروهی از دوستان هر هفته دور هم جمع میشوند و ضمن دید و بازدید و گپ دوستانه درباره مسائل مختلف گفتگو میکنند. میزبان این هفته مانیا و کیوان و موضوع گفتگو محیط زیست خواهد بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 آبان - 11/14...