مهارتهای زندگی - فصل ششم - قسمت دهم
بخش: بخش های دیگر
مدت: 00:04:54
تاریخ: سه شنبه, 26 آبان 1394
2015-11-17
در این قسمت، با دیدگاه آفریقایی ها به زندگی آشنا می شیم. از نظر اونها همه چیز یکی هست و با این دید، رسیدن به رفاه اجتماعی خیلی راحت تر میشه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 آبان - 11/14...