دورهمی - انسجام
بخش: برنامه های جوانان
مدت: 00:18:35
تاریخ: چهارشنبه, 11 آذر 1394
2015-12-02
میزبان این هفته برنامه دورهمی پگاه و موضوع گفتگویشان انسجام در زندگی است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 آذر - 11/28...