بازتاب - تفاوتها ق۱
بخش: گفتگوها
مدت: 00:00:00
تاریخ: پنجشنبه, 26 آذر 1394
2015-12-17
آيا جهان به سمت همسان سازى فرهنگى حركت ميكند؟ جاى خرده فرهنگ ها كجاست؟ پوشش و آرايش يكسان توسط طراحان مد مردم را به سمت سليقه اى واحد ميكشاند، در مقابل برخى فرهنگ ها هرآنچه از غير ميرسد را مخرب ميدانند تا جائى كه حتى تاب شنيدن نظرات ديگران را هم ندارند. براى واكاوى اين مطلب شاهرخ كوهستانى میزبان فرزانه ثابتان و دكتر بهروز ثابت خواهد بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 آذر - 12/12...