دورهمی - فقر و ثروت
بخش: برنامه های جوانان
مدت: 00:00:00
تاریخ: پنجشنبه, 26 آذر 1394
2015-12-17
میزبان این هفته برنامه دورهمی مانیا و موضوع گفتگویشان فقر و ثروت است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 آذر - 12/12...